Privacy verklaring - Werken bij Optiflor
PRIVACY VERKLARING

Privacy beleid Opti-flor ten behoeve van sollicitanten

Opti-flor hecht veel waarde aan de privacy van haar sollicitanten. Dit privacy beleid beschrijft hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerken.
 
 
Toepassingsbereik
Dit privacy beleid is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die Opti-flor van haar sollicitanten verzamelt. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Wij raden u aan dit privacy beleid goed door te lezen, zodat u op de hoogte bent welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op welke wijze we persoonsgegevens beheren.
 
 
Doel
Het doel van het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure is gebaseerd op een wettelijke grondslag. Opti-flor verzamelt en verwerkt alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van deze wettelijke doeleinden en grondslag. Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt in de administratie van sollicitanten ten behoeve van de uitvoering en administratie van uw sollicitatie. De verwerking is noodzakelijk voor werving- en selectieprocedures, u kunt hierbij denken aan onder andere:
het contact opnemen met sollicitanten om sollicitatiegesprekken te plannen;
het doorgeven van informatie aan sollicitanten over de vacature;
het behandelen van eventuele verzoeken, opmerkingen of vragen vanuit u.
 
 
Gegevens van sollicitanten
De volgende soorten persoonsgegevens kunnen worden verzamelt en verwerkt:
Algemene persoonsgegevens
hieronder worden verstaan: naam, voornaam, voorletters, adres, e-mailadres en telefoonnummer, geboortedatum en geslacht.
Gegevens betreffende uw sollicitatie
Het betreft hier de informatie die u heeft gegeven in uw motivatiebrief en op uw CV. Denk daarbij aan opleidingen, trainingen, werkervaring en arbeidsverleden, eventuele referenties, taalvaardigheden, hobby’s en interesses. Opti-flor B.V. verwerkt uitdrukkelijk geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens over bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of etnische achtergrond, politieke gezindheid of seksuele geaardheid.
Overige persoonsgegevens
Het betreft hier gegevens waarvan u kiest om deze met ons te delen gedurende uw sollicitatie.
 

Verwerking en beheer van uw persoonsgegevens
Opti-flor is verantwoordelijk voor het beheer en het goed functioneren van de verwerking van uw persoonsgegevens. De afdeling personeels- en salarisadministratie is als beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens. Wij dragen er zorg voor dat er passende technische en organisatorische maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Persoonsgegevens worden enkel in overeenstemming met de wet en dit beleid op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt, en enkel voor de in dit beleid bedoelde doeleinden verzameld.
 
 
Doorgifte aan derden
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan aan relevante afdelingen en personen die bij uw sollicitatie zijn betrokken.
 
 
Bewaartermijn
Persoonsgegevens in de administratie sollicitanten worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van betrokkene en in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Tenzij u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens voor de duur van maximaal één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren.
 
Uw rechten
Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:
Recht op inzage
u heeft recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op uw persoon betrekking hebben;
Recht op correctie
Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden hierin.
Wij zullen zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek uw verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming verwerken, dit voor zover de gegevens feitelijk onjuist zijn;
Recht op indienen klacht; u heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
 
Contact

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u zich wenden tot de afdeling Personeels- en salarisadministratie gevestigd aan de Madeweg 78a, 2681 PN Monster, tel. 0174-705110 of via de mail: sollicitatie@optiflor.nl.